Privacyverklaring Volle Evangelie Gemeente Rehoboth te Tiel

Volle Evangelie Gemeente Rehoboth (hierna ‘Rehoboth’) in Tiel  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rehoboth.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Verwerkt Rehoboth ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, strafrechtelijk verleden, strafbare feiten.  Deze gegevens krijgen door de wet extra bescherming, vanwege een (grote) mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor ons ‘gemeente-zijn’, of omdat het moet op basis van de wet, dan wel met uw uitdrukkelijke toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is.

Rehoboth controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, alleen worden geregistreerd in verband met fiscale verplichtingen.

Van wie verwerkt Rehoboth persoonsgegevens?
Rehoboth verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van degenen die zich aan Rehoboth hebben toegevoegd, of van mensen die zich willen inschrijven voor een activiteit.

Wat zijn rechtmatige grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Rehoboth?
Rehoboth verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn: uitdrukkelijke toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en gerechtvaardigde belangen.

Waarvoor verwerkt Rehoboth persoonsgegevens?
Als u toegevoegd wilt worden aan Rehoboth of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw  gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als toegevoegde. 

Als u eenmaal toegevoegd aan of relatie van Rehoboth bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Daarnaast kunnen gegevens ook gebruikt worden voor bekendmakingen. Bijvoorbeeld om u te informeren over de afkondigingen tijdens de kerkdienst (denk aan weekinfo). Of om activiteiten waarvoor u zich kunt opgeven (als deelnemer en/of vrijwilliger), zowel binnen als buiten Rehoboth onder uw aandacht te brengen.

Wilt u hiervoor niet benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met Esther van Keulen via rehoboth.tiel@gmail.com

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom giften, enzovoorts.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het Bestuur van Rehoboth is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Hoe gaat Rehoboth om met de rechten van de aan haar  toegevoegden?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Rehoboth. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rehoboth.tiel@gmail.com t.a.v. Esther van Keulen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, overdragen of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe gaat Rehoboth met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de kerkgemeenschap of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan u als toegevoegde worden nog twee jaar in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om in het kader van “wel uit het oog, maar niet uit het hart” contact met u te kunnen onderhouden. Daarnaast is het voor Rehoboth met deze informatie mogelijk oud-toegevoegden te informeren over bijvoorbeeld een actualiteit. Uiteraard houden wij uw gegevens blijvend in ons bestand, als u ons daarom vraagt en daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Mocht u als niet langer toegevoegde van Rehoboth uw gegevens liever niet meer in ons bestand willen hebben, dan zullen we uw contactgegevens binnen een maand op uw schriftelijk verzoek verwijderen. Alleen uw gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar geldt, kunnen wij pas na die tijd verwijderen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Binnen Rehoboth kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door het Bestuur en  (Kern)teamleden, die hier gelet op hun functie (denk aan leiders van diverse teams zoals aanbiddingsteam, kinder- en tienergroepen, kringleiders etc.) toegang toe moeten hebben.

Wil Rehoboth gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dat kunnen wij alleen doen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een activiteit en daarvoor contactgegevens uit de persoonsadministratie worden opgehaald. Of als u een nieuwe functie of ambt krijgt binnen Rehoboth dan kan de persoonsadministratie hiervoor gebruikt worden. Rehoboth zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan onbevoegde derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rehoboth gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Rehoboth van mij verwerkt?
U kunt hiervoor contact opnemen met Esther van Keulen via rehobtoh.tiel@gmail.com.  Zij is evenwel geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website van Rehoboth maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken i.v.m. statistische doeleinden. Er worden dus bij het bezoek aan onze website geen gegevens van u zichtbaar of opgeslagen.
Aan onze website zijn social media *links* (bijv. facebook, instagram, twitter) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
*links* : Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links* met onze website zijn opgenomen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u terecht bij het Bestuur via e-mail rehoboth.tiel@gmail.com. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Rehoboth behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Wij raden u dan ook aan regelmatig de website https://gemeenterehoboth.nl   te raadplegen zodat u van wijzigingen in het privacybeleid op de hoogte blijft.