beleidsplan

Naam: Volle Evangelie Gemeente Rehoboth.

Doel en visie: De visie en doel van Volle Evangelie Gemeente Rehoboth is dat ieder die aan de gemeente is toegevoegd, zal groeien in de relatie met de Heer Jezus Christus en in de relatie met elkaar, in en door Zijn Liefde, en bijeengehouden door de band van de vrede. Door Hem (het Woord) alle ruimte te geven in ons leven zodat we door en in de kracht van de Heilige Geest vrucht zullen dragen voor Hem en we Tiel en omstreken kunnen bereiken met de boodschap van het Evangelie van onze Heer. Door middel van samenkomsten, kringen, gebedsavond, e.d. en door evangelisatie in breedste zin. Ook willen we, waar het kan en nodig is, mensen diaconaal ondersteunen.  Voor verdere info, kijk op onze website onder ‘wie zijn wij’ en ‘activiteiten’.

Bestuur bestaat uit: 
Voorzitter/ voorganger/ eindverantwoordelijke, M. A. van Keulen
Secretaris, T. Ambtman
Penningmeester, A. van Keulen 

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten:
Samenkomsten; Kringavonden; Gebedskringen; Kinder-, Tiener- en Jeugdsamenkomsten; Evangelisatie; Uitzenden en ondersteunen zendelingen; Verspreiden van lectuur; Pastorale hulp; Diaconie; Alle activiteiten die bijdragen aan het doel  

Baten en lasten