Blog – Gebed –

Blog 8

Math.26

“41Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Als we geen actief gebedsleven hebben…zullen we eerder nederlagen lijden.

Onnodig…

Voorop gesteld dat we een gewillige geest hebben, mogen we steeds weer beseffen dat het vlees zwak is.

Als we geen goede hechte gebeds relatie met God opbouwen en onderhouden lopen we gevaar.

1 Petr. 5

8Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

9Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Gebed is een mannier om ons gefocussed te houden op God.
In de machtige Naam van Jezus.

Het is een mannier om onze geest, ziel en lichaam vanuit onze liefde voor God de Vader te laten disciplineren door Gods Heilige Geest en Zijn Woord.

Uiteraard niet vanuit religieuze dode eigen werken maar vanuit een levende liefdevolle relatie met onze Vader die in de Hemel is…

Gebed is een belangrijke mannier van waken…

De Heer Jezus zelf zei het…”Waak en bidt”…

In onze gebedsreis neem ik u mee naar het Woord van God naar teksten die zoveel zeggend zijn dat we er niet meer omheen kunnen….

Lukas 18:1

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd… moet bidden… en niet de moed verliezen.

Romeinen 12:12

1Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking.
Volhard… in het gebed.

Kolossenzen 4:2

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Nogmaals…ik zou je willen aansporen vadaag…

Als we geen actief gebedsleven hebben…zullen we eerder nederlagen lijden.

Onnodig…

Tot slot…

1. Thessalonicenzen 5:17

Bid…zonder ophouden…

 

Blog 7

Pas geleden getuigde er weer een broeder van wat God voor Hem gedaan heeft en hoe hij is veranderd door de Heer, in de Naam van Jezus

Het bleek maar weer eens dat God , vanuit Zijn liefde, genade en waarheid het beste met ons voor heeft.

Ik begon de dienst waar hij zou gaan getuigen met psalm 139.

Voordat hij begon haalde ik uit die psalm onderstaand vers aan.

” 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij allen werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.”

…en zij allen…werden in uw boek beschreven…de dagen…toen er nog niet één van hen bestond.

Wat bijzonder…je bent geen ongelukje…of ongewenst…God heeft met elk van ons een doel en een plan.

Het is ook zo mooi om te lezen dat God ons door en door kent.

Hij roept ons op met Hem te communiceren.

Hij kent ons beter dan onszelf en heeft echt de beste bedoelingen met ons als persoon en met Zijn Gemeente, Zijn Lichaam.

Hij spoort ons aan om te bidden,

Hem te vragen ons te helpen om in en door Zijn genade, met Zijn Hulp tot Zijn plan en doel te komen.

Waarbij pas ècht naar buiten zal komen wie wij als individu zijn en hoe God ons bedoeld heeft in Zijn plan.

Ja, met ons als persoon èn…het doel en het plan waarmee Hij ons geplaatst heeft in Zijn Lichaam, de Gemeente.

Bidden brengt veel meer dan alleen intimiteit.

Het brengt ook openbaring over onze identiteit als persoon èn als gemeente.

Ik neem je op onze gebedsreis mee naar het boek Jeremia hoofdstuk 29 vers 11.

Daar zegt Hij tegen Zijn volk Israël

“11Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten vanvrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst enhoop te geven.
12Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
13U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. ”

“11Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten vanvrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. ”

Zou dat voor hen en of ons die uit de volkeren door Jezus/ Yeshua tot de Vader zijn gekomen… veranderd zijn of anders zijn ?

Nee…ik denk van niet.

De sleutel is….een leven wat vrijwillig  totaal is overgegeen aan God de Vader en Zijn Wil…in de Machtige Naam van Jezus.

In de wetenschap dat Hij ècht weet wat het beste voor ons is…als individu en als gemeente.

Wat bijzonder is het dan te weten..

dat Hij gedachten van vrede heeft en niet van kwaad….om ook ons een toekomst en een hoop te geven.

“12Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
13U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. ”

God wil wel.. Hij beloofd ons nog steeds…dat wanneer wij hem vanuit onze liefde en overgave aan Hem zoeken…en naar Hèm zullen vragen..met héél ons hart..

wij Hem zùllen vinden…en Hij zàl luisteren als wij tot Hem bidden.

Mijn vraag aan jou vandaag is…heb je Hem werkelijk lief?
Heb je een diep en vurig verlangen om  naar Hem te vragen met heel je hart?

Laat ons gebed nooit een moeten of een sleur zijn…maar een diep en door liefde gedreven verlangen om Hem te kennen…

Vandaaruit gaan we ontdekken wie Hij is…en…wie wij zijn in Hem.

Om zo in overgave aan Hem..in het plan van God tot het doel te komen wat Hij met ons leven heeft.

In samenspraak met Gods Woord en Zijn openbaring vanuit de Heilige Geest.

Ja…Voorzien met wat alles wat je wezenlijk nodig hebt, met allerlei gaven van de Geest en specifieke talenten.

In en vanuit Zijn liefde, genade èn waarheid.

 

Tot slot: 2 Petrus 1:3-4

3Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons…alles geschonken )…

wat tot het leven en de godsvruchtbehoort,

door de kennis van Hem… Die ons geroepen heeft… door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 


4Daardoor… heeft Hij ons …de grootste en kostbare beloften geschonken,

opdat ….u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur,

nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 


5En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,
6aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,
7aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen

Wow…dan zingt mijn ziel….hoe groot bent U!

 

 

Blog 6

1 Tim2.:1-8

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

Die wil…dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Want er is één God.

“Er is ook… één Middelaar tussenGod en mensen, de mens Christus Jezus.

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.
Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid.

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil.”

Gods Woord roept ons op om te gaan stáán in gebed.
Om onze verantwoordelijkheid te nemen.

Dat we óók bidden voor ons land en onze stad.

Ik denk ook dat God ons wil inzetten om te strijden tegen onze geestelijke vijand om zijn wurggreep over onze steden, en hele volken te verbreken in de Machtige Naam van Jezus.

Ik heb wel eens mensen horen zeggen:

” We kunnen altijd nog bidden”… persoonlijk vind ik dat een verzwakking  van de kracht van gebed!

Laten we de inpact van gebed en wat ons gebed, ook voor bijvoorbeeld de omgeving waarin we leven,tot stand kan brengen… niet onderschatten!

En laten we ons niet laten ontmoedigen door al het kwaad wat we om ons heen zien.

Laten we ook zeker niet vergeten dat God noch steeds de Almachtige is en dat Hij dè Sterke in de hemel en ook op aarde is èn blijft.

God is altijd groter!

Zou voor Hem íets onmogelijk zijn?

In onze gebedsreis neem ik u mee naar

Jacobus 5:17. Daar lezen we in vers 17

“Elia was een mens…
net zoals wij…
en hij deed ..een vurig gebed..

dat het niet zou regenen,
en het regende niet op de aarde,
drie jaar en zes maanden.

En hij bad opnieuw,… en de hemel gaf regen…en de aarde bracht haar vrucht voort. ”

Laten we God niet limiteren!
Nog de inpact en kracht van ons gebed in de Naam van Jezus..niet onderschatten!

Laten we opstaan in gebed.
Laten we God zoeken…en aanroepen…
Opdat we Gods wil…ook in deze tijd …hier op aarde mogen zien gebeuren.

Waaronder…redding, bevrijding, genezing en andere zegeningen van God de Vader.

Zou voorHem iets onmogelijk zijn?
Laten we bidden!!

 

Blog 5

In Hem zijn wij meer dan overwinnaar en Hij, die in ons is, is groter dan die in de wereld is.

We hebben een geestelijke vijand met geestelijke handlangers; satan en zijn demonen.

Deze geestelijke vijand kan alleen verslagen worden met geestelijke wapens.

Zo staat er in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6 vers 10-12 een heel stuk wat gewijd is aan de geestelijke wapenrusting.

Waar hebben wij tegen te vechten?

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
….tegen de geestelijke machten…van het kwaad… in de hemelse gewesten.

Daar hebben wij tegen te vechten.

Ons gebed is één van de belangrijkste geestelijke wapens.

De vijand haat gebed. Omdat het één de belangrijkste en effectieve wapens is tegen hem en zijn rijk.

Daarnaast weet hij maar al te goed dat het gebed van de gelovige als individu en als volk van God, de relatie met de almachtige verdiept en de gelovige strijdbaarder en weerbaarder maakt , in en door de kracht van de Heilige Geest en Gods woord.

Ook de weerbaarheid en eenheid de Gemeente van Jezus Christus wordt, in de machtige Naam van Jezus, versterkt door het gebed.

satan wil niets liever dan dat een individuele gelovige ,kerk, of geloofs gemeenschap tot effectief bidden komt.

hij zal er alles aan doen om iedere individuele gelovige en iedere geloofsgemeenschap te beroven van de kracht van hun gebed.

hij weet dat, als het hem lukt om volgelingen van Jezus Christus van gebed af kan houden, het veel makkelijker wordt om zijn kwaad te injecteren in gedachten, harten, relaties, gezinnen, huwelijken en noem maar op.

Als wij bidden tot de Almachtige God, in de machtige Naam van Jezus, dan gaan we onze relatie met God de Vader en Zijn Zoon verdiepen, in en door de kracht van de Heilige Geest, in samenspraak met Gods Woord.

We komen tot wezenlijke zaken als nederigheid, bekering , het belijden van zonde, krachtige proclamaties en ontzag voor de Almachtige.

En we komen in Zijn Liefde, genade en waarheid terecht.

Ook kunnen we juist door gebed meer en meer doordrongen worden,door openbaringen vanuit de Heilige Geest en Gods Woord, van onze identiteit in Christus.

We kunnen in gebed strategiën van God ontvangen om lokaal de werken van satan en zijn demonen te bestrijden en noem maar op…

Kortom geen wonder dat onze vijand er alles aan zal doen om te verhinderen dat wij tot gebed komen.

Graag neem ik je ook mee naar Daniël hoofdstuk 10.

Een aanrader om te lezen in onze reis over gebed.

Laten we tot slot ook eens lezen:

Joh.10:10

Onze Heer Jezus zegt hier:

“De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. ”

Een bemoediging:

“In Hem ben jij en zijn wij.. meer dan overwinnaar en Hij,
die in ons is, is groter dan die in de wereld is.”

 

Blog 4

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
Psalm 27 :8

Gebed waarin we ons overgeven aan God geeft Hem het ” juridische” recht om in ons belang of het belang van anderen te handelen.

Als we onszelf overgeven aan God verlenen wij Hem, vanuit onze vrijwillige keuze, het recht voor ons, onze geliefden of anderen te zorgen.

Natuurlijk houden wij ook onze eigen verantwoordelijkheid om lief te hebben, te bemoedigen of te vermanen of noem maar op…

Maar het in gebed tot God gaan verleent de Almachtige, ruimte om te handelen.

Zo zegt Hij in Psalm 50:14,15 tegen Zijn Volk

“Offer dank aan God
en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”

Waarbij God God blijft en als Enige weet wat goed voor ons is en wat we nodig hebben.

Maar er zijn momenten waarin God wacht tot wij tot actie komen, waarop Zijn kinderen handelen.

In Joh. 6:35 zegt de Heer Jezus

“Ik ben het Brood des levens;
…wie tot Mij komt,

zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. ”

Ook het komen tot Hem in ons gebed is onze eerste eigen stap.

Niet omdat het moet…maar vanuit een diepe honger, een diep verlangen naar intimiteit met Hem, onze Vader,in de Naam van Jezus.

Goede communicatie houdt een relatie sterk. Dat is met God niet anders.

Ik heb veel huwelijken zien stranden door gebrek aan communicatie.
Het is belangrijk dat man en vrouw zich openen voor elkaar en elkaar zoeken vanuit liefde voor God en elkaar.

Communicatie houdt de relatie sterk.

Dat is ook met God zo.

Communicatie waarbij de Heilige Geest de ruimte krijgt om Gods Wil te openbaren , door Gods Woord of openbaringen heen die in lijn zijn met Gods Woord en het wezen van de Almachtige.

Met andere woorden…de communicatie bepaald de diepte van de wederzijdse relatie.

Nog even iets anders…als mensen niet bidden, je  geen gebedsleven hebt,kun  je in mijn beleving  in een ernstig tekort terecht komen in samenwerking met de Almachtige.

Dan kun je terecht komen in een afhankelijkheid van jouw eigen begripsvorming en interpretatie, je eigen plannen en je eigen zienswijze op het verleden, het heden of de toekomst.

En dat…kan  enorm gevaarlijk zijn.

Stof tot nadenken toch?

De vraag die ik vandaag zou willen stellen is…

als je gebedsloos bent….

kun je dan een goede communicatie met God hebben?

En de volgende vraag is…hoe zit het dan met je relatie met Hem?

Verlang  je naar Hem?
Heb je honger naar Hem?

Ik geloof dat we door gebed zoveel rijker worden in onze relatie met Hem.

Vandaag wil ik je uitnodigen om op de roepstem van God in te gaan..

Zou dit vandaag uw antwoord kunnen zijn?

“Hier ben ik Heer…

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.

Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
(Psalm 27 :8)

 

Blog 3

Gebed geeft ons de mogelijkheid om met God samen te werken in de Machtige Naam van Jezus.

Jezus sprak in het gebed in de tuin van Getsémané 3x naar God de Vader over de drinkbeker, de weg die Hij zou gaan voor U en mij.

Ik neem u mee naar Mattheüs 26: 39

De eerste keer bid hij:

“Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. ”

Let op de woorden:

” Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. ”

De tweede keer bid Hij: ( vers 42)

“Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. “

Let op de woorden:

“laat Uw wil dan geschieden.”

De derde keer bad hij dezelfde woorden.

In Zijn bedroefdheid en angst komt Hij op het punt uit dat Hij zijn geest, ziel en lichaam buigt voor de wil van God.

Duidelijk wordt hier dat Hij in zijn gebed uitkomt tot één ding…Hij buigt zich voor Gods plan, voor u en mij,

en legt Zijn leven in de wil van God af en neer.

En dat is precies wat gebed is.. het komen tot God de Vader…

om met Hem samen te gaan werken, zodat Zijn wil op aarde gebeurt.

In ons uiteindelijk buigen voor de Almachtige kunnen ook wij dan tot de proclamatie komen

“Niet zoals ik wil, maar zoals U wil…

Vader, Laat Uw wil dan geschieden, zodat Uw plan ten uitvoer gebracht zal worden.”

Laten we tot slot lezen:

Mattheus 26:36-46

36Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen:

Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. 


37En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee…

en begon bedroefd en zeer angstig te worden. 


38Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 


39En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:

Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt


40En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 


41Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 


42Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad:

Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wildan geschieden. 


43En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. 


44En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. 


45Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. 


46Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.

Blog 2
Jer. 29:12-13
 “Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.”
Hier lezen we één van de Bijbelteksten vanuit Gods Woord waar Hij  Zijn Volk  nadrukkelijk aanmoedigd om te bidden.
Overal in Gods Woord komen we het tegen.
Gebed is ook van het grootste belang in het leven van elke Christen.
Ik denk zelfs dat elke overwinning op de knieën behaald wordt.
Gebed is een weg om met God te gaan samenwerken, zodat Zijn wil op aarde gebeurt.
Daarbij spreekt de bidder tot God en God spreekt tot de bidder.
De bidder stort alles wat in Zijn hart is uit bij God…en God deelt Zijn hart met de bidder.Ik neem u even mee op reis naar een bijzondere gebeds  gebeurtenis van Saulus ( Later Paulus genoemd)Ik neem u mee naar Handelingen 9:10 -17” En er was… een zekere discipel…in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei (ἔπω=epō=spreken,zeggen) tegen hem in een visioen: Ananias!En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.11En de Heere zei tegen hem:Sta op..en ga…naar de straat…die de Rechte genoemd wordt, en vraag in..het huis van Judas …naar iemand …van wie de naam Saulus is, uit Tarsus,…want zie, hij bidt, …12en hij heeft… in een visioen… gezien…dat een man… van wie de naam Ananias was,binnenkwam en… hem de hand oplegde, …opdat hij weer ziende zou worden.13Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft;
14en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen.15Maar …de Heere zei tegen hem:Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen… naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.

16Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.

17En Ananias ging heen…

en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij:

Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. ”

” want zie..Hij bidt”

De Heer Jezus hoort ons ook én wil met ons samenwerken tot eer en glorie van God de Vader.

Wellicht spoort dit voorbeeld U aan om in gebed te zeggen : ” Zie..hier ben ik Heer…om Uw wil te doen”

 

Blog 1
Gebed…

Ons gebedsleven is erg belangrijk.

De Bijbel staat vol met verhalen over dienstknechten van God die een actief gebedsleven leidden.

Dit gebedsleven stond centraal in hun actieve relatie met God.

En zo zou het nog steeds moeten zijn in onze actieve relatie met God.

De  kwaliteit van het geestelijke leven en de geestelijke ervaringen van een mens zijn verbonden met de kwaliteit van het gebedsleven wat iemand heeft.

Bidden is communicatie…bidden is praten tegen èn met God.

In de komende blogs wil ik u graag meenemen in een spannende gebedsreis door de Bijbel heen.

Gaat u mee?

 

We vinden in Kolossenzen 1 vers 9 tot en met 14 dit prachtige diepe gebed van de apostel Paulus en Timotheüs, de broeder.

Tip: U zou dit gebed in uw persoonlijk gebed kunnen verwerken

” Daarom houden ook wij niet op,vanaf de dag dat wij het gehoord hebben,

voor u te bidden..en te smeken dat u…

vervuld mag worden met…

de kennis van Zijn wil,… in alle wijsheid en …geestelijk inzicht,
zodat u …wandelt op een wijze de Heere waardig,…Hem in alles behaagt, in elk goed werk ….vrucht draagt en …groeit in de kennis van God,

terwijl u… met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig…de sterkte van Zijn heerlijkheid, om…met blijdschap…in alles te volharden en …geduld te oefenen. 


Daarbij danken wij…de Vader,

Die ons…bekwaam heeft gemaakt om …deel te hebben aan…de erfenis van de heiligen…in het licht. 


Hij heeft ons… getrokken uit de macht van de duisternis en…overgezet in…het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde


In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed,namelijk de vergeving van de zonden. “

Pastor Mario van Keulen